Seminarium Duchowne

Dziękujemy wszystkim chętnym, którzy przeszli rekrutację „Marzec/Kwiecień’2024” i podjęli szkolenie w naszym Seminarium od maja 2024 roku. 

Tych, którzy nie zdążyli złożyć swojego zgłoszenia lub nie dopełnili formalności zapraszam do pozostania z nami w kontakcie i śledzenia informacji na stronie internetowej. 

Aktualnie prowadzony jest nabór do Seminarium, które planujemy rozpocząć w okolicach lipca/sierpnia 2024 r. Dokładny termin rozpoczęcia uzależniony będzie od ilości kandydatów. 

*

Przypominamy, że zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail: rekrutacja@kosciolnaturalny.pl.

Serdecznie zapraszamy!

***

Z wielką przyjemnością zapraszamy zainteresowanych do uczestnictwa w Seminarium Duchownym Kościoła Naturalnego!

Warunki rekrutacji:

Rekrutacja trwa do końca lipca 2024 roku.

Seminarium jest skierowane zarówno do obecnych, jak i przyszłych wiernych Kościoła Naturalnego.

Do Seminarium może przystąpić zarówno człowiek pełnoletni, jak i małoletni. W przypadku małoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów, a jego przystąpienie do egzaminu na Duchownego może nastąpić po osiągnięciu pełnoletności. Seminarium trwa 24 miesiące i przewiduje około 600 godzin zegarowych zajęć w większości w trybie on-line. Zajęcia odbywają się najczęściej w cyklach 2-3 godzinnych – zazwyczaj w godzinach popołudniowych. Koszt uczestnictwa w Seminarium to 500 złotych miesięcznie. Wymagana frekwencja na zajęciach na poziomie 90% – frekwencja liczona jest w stosunku do przeprowadzonych od początku Seminarium zajęć, a nie w ujęciu całościowym. Uczestnictwo w Seminarium jest dobrowolne i może zostać przerwane przez Uczestnika w każdym czasie. Ewentualna rezygnacja Uczestnika lub skreślenie go przez Organizatora z listy Uczestników, nie uprawnia do zwrotu opłat poczynionych za miesiące przeszłe. Uczestnictwo w Seminarium umożliwia podejście do egzaminu na Duchownego Kościoła Naturalnego – egzamin jest bezpłatny.

Rekrutacja trwa do końca lipca 2024 roku.

Zgłoszenia lub/i pytania dotyczące Seminarium należy kierować na adres:

 rekrutacja@kosciolnaturalny.pl

Dokumentacja

Dokumenty  wymagane na etapie rekrutacji: 

 

–  skan własnoręcznie napisanego zgłoszenia Uczestnika, zawierającego: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, telefon kontaktowy

oraz

– list intencyjny kandydata, opisujący uzasadnienie chęci uczestnictwa w Seminarium i zawierający krótki opis życiorysu.

Uwaga:
– w przypadku człowieka nieletniego, dokument musi zawierać również imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz dane kontaktowe i podpis/y rodziców/opiekunów, pod ich wyrażoną pisemnie zgoda na uczestnictwo małoletniego w Seminarium, 

Opcjonalnie:
– list  polecający od Przełożonego Gminy Wyznaniowej, do  której uczęszcza.

Serdecznie zapraszamy!